هدف از نماز خواندن

آفریدگار جهان خالقی حکیم دانا و توانا می­ باشد و دستوری بی­دلیل نمی ­دهد بنابراین، امر این خالق حکیم به عبادتی مانند نماز قطعا اهداف عالیه­ای برای شاهکار خلقتش انسان دارد که به گوشه ای از آنها اشاره می­کنیم.

1. یاد خدا

بهترین جلوه یاد خدا، نماز است. یاد خدا وسیله ه­ای است برای خویشتنداری، کنترل غرایز و جلوگیری از روح طغیانگری که لازمه بعد حیوانی انسان است.

2. تشکر از خدا

الف) عقل حکم می­کند از کسی که به انسان خدمتتی می­کند یا هدیه­ای می­بخشد، باید تشکر کرد.

ب) به هر میزان که احسان بیشتر باشد تشکر هم بیشتر لازم است.

ج) انسان درمقام تشکر در پی این است که اولا تشکر او هماهنگ با احسان طرف مقابل باشد وثانیا نوع تشکری که صاحب نعمت می­خواهد انجام دهد.

د) خداوند غنی بالذات است و هیچ نیازی به تشکر بندگانش ندارد اما به حکم عقل باید از او تشکر کرد؛ تشکری کامل و در خور شآن او که نماز برترین و کامل­ترین آن